Wednesday, December 31, 2008

Photo 60

Wednesday, December 24, 2008

Photo 59


برف می‌بارد به روی خار و خاراسنگ

Monday, December 22, 2008

Photo 58Monday, December 15, 2008

Photo 57


بالای سد سلیمان تنگه

Wednesday, December 10, 2008

Photo 56


خانه‌ایی در روستای لارمای مازندران

Monday, December 8, 2008

Photo 55